Oululehti: Sosi­aa­li­huol­to­laki muuttui, kotipalvelun tarpeeseen varauduttu

Perhe­työn­te­kijä ei tarjoa lasten­hoi­to­apua, vaan hänen roolinsa on tukea perhettä kasva­tus­teh­tä­vässä ja keskinäisessä vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Oulun kaupungin sosi­aa­li­joh­taja Arja Heikkisen mukaan Oulussa noudatetaan tarkasti uuden sosi­aa­li­huol­to­lain linjauksia.

– Lasten­hoi­to­apua ei haeta sosi­aa­li­pal­ve­luista, vaan kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen: asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon. Tilanne on hieman toinen, jos kyse on suun­ni­tel­luista menoista; jos vanhemmat käyvät jossain ryhmässä tai äidillä on sairaa­la­käyn­tejä. Lenkille meno ei ole sellainen tilanne.

Kotiapu on maksullista, ja maksut määräytyvät tulojen mukaan. Maksut voivat olla myös tarve­har­kin­taisia. Aiemmin kotiavun saaminen edellytti lasten­suo­jelun asiakkuutta, nykyään ei.

– Kotipalvelua ja perhe­työn­te­ki­jöiden palveluita on hyvin saatavilla. Varauduimme tähän jo ennen lain voimaantuloa. Olemme lisänneet ostoja, ja kotiapua voi hankkia palve­lu­se­te­lil­läkin.

Heikkisen mukaan kotona tarvitaan apua yleensä akuutisti, ja sosi­aa­li­toi­messa tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti. Usein avun tarve on lyhytaikaista, joskaan aika­ra­joi­tuksia kotiavun antamiselle ei ole. Apua voi saada myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Kotipalvelun kysyntä on koko ajan kasvanut, ja tähän Oulun kaupunki on Heikkisen mukaan varautunut.

– On hyvä, että koti­pal­ve­lulla perhettä voi tukea kevyellä tavalla niin, ettei raskaampia toimenpiteitä tarvitakaan. Jos on ongelmia sovituista asioista, on oltava yhteydessä työntekijän esimieheen. Tämä tieto pitää perheille tietenkin antaa. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jöiden, kuten muidenkin työn­te­ki­jöiden kuuluu vastata yhtey­de­not­toihin.

Laki velvoittaa jakamaan asiakkaille tietoa kaikista saatavilla olevista palveluista. Tässä asiassa Heikkinen luottaa neuvoloiden rooliin.

– Neuvola on luonnollinen paikka tarjota lapsi­per­heille ohjausta ja neuvontaa. Hyvin­voin­ti­kes­kuk­sissa perhepalvelut on koottu yhteen, ja myös sieltä saa oikea-aikasta apua jouhevasti.

Neljä oululaista nais­kan­sa­ne­dus­tajaa jätti toukokuussa valtuus­to­ky­selyn lapsi­per­heille tarjottavista koti­pal­ve­luista. Tytti Tuppuraisen, Hanna Sarkkisen, Mari-Leena Talvitien ja Mirja Vehkaperän alle­kir­joit­ta­massa kyselyssä tiedustellaan, miten sosi­aa­li­huol­to­laki toteutuu lapsi­per­heiden kotipalvelun osalta, miten lakia seurataan, miten palvelu on järjestetty ja millaista kotipalvelua Oulussa tarjotaan.

Aiemmin kaupunki tuki Mannerheimin lasten­suo­je­lu­liiton järjestämää kotipalvelua ja lasten­hoi­to­apua, mutta uusi laki velvoittaa kaupunkia järjestämään kotipalvelun perheille palvelut.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare