Kirjallinen kysymys: Täydennys- ja lisärakentamisen sujuvoittamisesta ja asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta

 1.7.2016

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen tavoitteena on edistää täydennys- ja lisärakentamista sekä mahdollistamalla kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutokset että lisäämällä merkittävästi asuntojen ja tonttien tarjontaa. Hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti tarkoitus on muun muassa sujuvoittaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa. Kaikki nämä tavoitteet ovat erityisen kannatettavia ja perusteltuja.

Useiden kaupunkikeskusten kehittymistä edistäviä hankkeita hidastaa purkavaan lisärakentamiseen kohdistuvat asunto-osakeyhtiölain vaatimukset. Näissä hankkeissa ongelmaksi on muodostunut se, että asunto-osakeyhtiölaissa yhtiön purkamiseen vaaditaan yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen lisäksi jokaisen osakkaan suostumus. Yhtiön purkaminen tulee kysymykseen silloin, kun rakennus on niin huonossa kunnossa, ettei sitä ole kokonaistaloudellisesti järkevää korjata ja ainoa jäljellejäävä vaihtoehto on rakentaa uusi rakennus tai myydä rakennusoikeus.

On selvää, että lain on turvattava jokaisen osakkaan tietty oikeusasema ja –suoja mahdollisessa asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa. Sen vuoksi olisi syytä pohtia, soveltuisiko esimerkiksi osakeyhtiölain 18. luvun 1§ mukainen lunastusoikeus ja –velvollisuus -menettely sovellettavaksi myös asunto-osakeyhtiölakiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimenpiteisiin ja millä aikavälillä hallitus aikoo ryhtyä toteuttaakseen hallitusohjelmassa linjatun mukaisesti asunto-osakeyhtiönlain uudistamisen, jolla asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa sujuvoitetaan?

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare